-->

Iklan Billboard 970x250

CONTOH TEKS SESORAH TENTANG BAHASA JAWA

Iklan 728x90

CONTOH TEKS SESORAH TENTANG BAHASA JAWA


BASA JAWI KRAMA SAHA BASA JAWI NGOKO ING SEKOLAHAN Bismillahirrahmanirrahiim
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Ingkang kinurmatan Ibu Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah SMAN 1 Playen 
Ingkang kinurmatan Ibu Bapak Guru SMAN 1 Playen, saha para siswa ingkang kula tresnani
Sugeng enjing, kairing salam kabegjan, kamulyan, saha katentreman tumrap kula saha panjenengan sadaya.

Para lenggah, mangga kula Panjenengan sadaya langkung rumiyin ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dhumateng Gusti Allah Ingkang Maha Agung awit paringipun rahmat saengga ing titi wanci menika kula Panjenengan sadaya saged kempal ing papan menika kanthi wilujeng nir ing sambekala. Ing siyang menika kula badhe atur rembag sapala bab “Basa Jawi Krama Saha basa Jawi Ngoko ing Sekolahan”. Basa Jawi menika basa dhaerah ingkang kalebet taksih gesang amargi taksih kaginakaken minangka sarana rerembagan ing bebrayan ageng suku Jawi. Upaminipun kaginakaken ing pasrawungan padintenan kulawarga, antawising warga, saha ing pepanggihan-pepanggihan warga dhusun, menapa dene ing sekolah-sekolah.
Basa Jawi ing sekolahan inggih menika basa Jawi ingkang kaginakaken ing sekolahan minangka pirembagan antawisipun guru kaliyan murid, guru kaliyan guru, murid kaliyan murid, murid kaliyan guru, saha kaliyan sinten kemawon ingkang nglenggahi dados perangan lampahing pasinaon ing sekolah. Lampahing pasinaon ing sekolah menika boten namung kadadosan ing salebeting kelas, ananging ugi papan sanes sakukubaning sekolah, upaminipun ing kantor guru, perpustakaan, saha laboratorium.lampahing pasinaon ing sekolah boten namung katindakaken dening guru saha murid, ananging katindakaken dening paraga administrasi ingkang paring pambiyantu babagan thek kliweripun administrasi sekolah, kadosta paraga ingkang ngurusi bab perpustakaan, laboratorium, SPP,ngantos paraga ingkang kagungan tanggeljawab resik-resik ing lingkungan sekolah.

Basa Jawi ingkang kaginakaken antawisipun para paraga ing sekolah sami kaliyan basa Jawi ingkang kaginakaken ing bebrayan ageng sanesipun inggih menika basa Jawi krama saha basa Jawi ngoko. Basa jawi krama inggih menika basa jawi ingkang nengenaken wontenipun raos urmat-kinurmatan antawisipun tiyang ingkang sami rerembagan. Basa krama ingkang namung samadya anggenipun nandukaken raou urmat-kinurmatan kasebut krama lugu, wondene ingkang langkung nandukaken raos urmatipun kasebut krama alus. Wondene ingkang kasebut basa jawi ngoko inggih menika basa jawi ingkang boten nandukaken raos urmat kanthi ngegla amargi antawisipun paraga rerembagan sampun rumaos sami  supeket sesambetanipun. Ananging senajan mekaten kados dene basa jawi krama, basa jawi ngoko ugi kaperang dados kalih, inggih menika basa ngoko lugu saha ngoko alus. Basa jawi ngoko lugu menika wujuding basa ingkang temen-temen kaginakaken antawising paraga rerembagan ingkang raket. Wondene basa jawi ngoko alus menika taksih wonten perangan-perangan ingkang ngginakaken tetembungan saking krama inggil utawi krama andhap minangka cihna pakurmatan dhumateng tiyang ingkang dipuun-ajak wawan rembag. Salajengipun kadospundi paugeran panganggening basa krama saha basa ngoko?
Paugeran panganggening basa jawi krama utawi ngoko katemtokaken dening sinten kemawon paraga ingkang sami rerembagan utawi wawan ginem, wosing pirembagan, kawontenaning pirembagan, papan, saha sarananing pirembagan. Wosing panganggening basa jawi krama kangge ngurmati dhumateng tiyang sanes, mliginipun ngurmati dhumateng tiyang sepuh. Sepuh ing ngriki saged sepuh yuswanipun utawi ingkang kaanggep sepuh amargi pangkat, drajat utawi awunipun. Wondene basa jawi ngoko kaginakaken antawising paraga ingkang rerembagan boten nengenaken aos-ingaosan utawi urmat-kinurmatan sarana wujuding basanipun amargi boten mbedakaken bab beda-bedaning yuswa, awu, pangkat,tuwin drajatipun.
Mekaten rembag bab basa Jawi krama saha basa jawi ngoko ing sekolahan ingkang seged kula aturaken. Cak-cakanipun, saestunipun sampun panjenengan tindakaken ing padintenan, namung bokmenawi wonten para siswa ingkang dereng patos pana bab ingkang gegayutan kaliyan basa Jawi krama saha basa Jawi ngoko, sarta kadospundi paugeran bab panganggenipun. Cekap atur kula, bok bilih anggen kula matur wonten ngarsa Panjenengan sadaya kathah klenta-klentu ingkang boten mranani ing panggalih, kula nyuwun lumunturing sih samudra pangaksama. Matur nuwun.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Baca Juga
SHARE
Subscribe to get free updates

Related Posts

Post a Comment

Iklan-iklan

loading...