-->

Iklan Billboard 970x250

KAWRUH TEMBUNG : TEMBUNG TANGGAP LAN TANDUK

Iklan 728x90

KAWRUH TEMBUNG : TEMBUNG TANGGAP LAN TANDUK
Tuladha : 
dakpangan  =  dak- + pangan
kopangan    =  ko-  + pangan
dipangan     = di-  + pangan

B.     Ater-ater tripurusa iku minangka sesulih (gantine) purusa.
  • Ater-ater dak- minangka sesulihe purusa I (kata ganti pertama). ater-ater dak- diarani uga ater-ater utama purusa.
  • Ater-ater ko- minangka sesulihe purusa II (kata ganti kedua). uga diarani ater-ater madyama purusa.
  • Ater-ater di- minangka sesulihe purusa III (kata ganti ketiga) . uga diarani ater-ater pratama purusa.

C.    Tembung Tanduk (kata aktif) iku tembung kriya mawa ater'' anuswara, apadane tembung kriya tanpa ater-ater.

Wonten sawetawis tembung menawi dados wasésa boten prelu dipunparingi wuwuhan, awit sampun mratélakaken padamelan, kadosta: linggih, adus, tangi, gawe, jegang, udud, lsp. Tembung-tembung ingkang kados makaten punika namanipun tembung kriya lingga. 
Tuladhanipun:                  
Bubar adus, banjur dandan.
Wis jam sanga adhiku durung tangi.

Sasanesipun tembung kriya lingga, sawenèhipun tembung dados saged mratélakaken kriya, kedah dipunwuwuhi ater-ater hanuswara. Ater-ater hanuswara wujudipun wonten 4 werni inggih punika: ny, m, ng, n.
Tuladhanipun: 
ny + cukur = nyukur
m  + pacul = macul    ng + gambar = nggambar   
n   + tulis = nulis

Tembung tanduk wonten werni 3, inggih punika:
  • ingkang tanpa panambang punika kasebat tanduk wantah utawi tembung tanduk kriya wantah. Tuladhanipun: nggawa, nyangking, mépé, nulis.
  • ingkang kanthi panambang -i kasebat tanduk -i utawi tanduk -i kriya. Tuladhanipun: nulisi, nggawani, mèpèni, nyaponi.
  • ingkang kanthi panambang -aké kasebat tanduk ké utawi tanduk -ké kriya. Tuladhanipun: nulisaké, nggawakaké, mèpèkaké
Baca Juga
SHARE
Subscribe to get free updates

Related Posts

Post a Comment

Iklan-iklan

loading...