-->

Iklan Billboard 970x250

SESORAH : ATUR PAMBAGYA KETUA PANITIYA

Iklan 728x90

SESORAH : ATUR PAMBAGYA KETUA PANITIYA


NASKAH SESORAH UJIAN PRAKTEK
MTs Muhammadiyah Wonosari
dening:
Hendi Widyatmoko

ATUR PAMBAGYA KETUA PANITIA

Assalamualaikum. Wr. Wb
Wonten ngarsanipun Bapak Kepala Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Wonosari ingkang dahat kinurmatan,
Bp/Ibu Guru saha karyawan ingkang kula hurmati,
Saha kanca-kanca ingkang bagya mulya,

Ingkang angka sepisan, mangga kula dherekaken sami hangaturaken puji lan syukur wonten ing ngarsaning Pangeran, ingkang sampun paring rahmat, nikmat, lan hidayat dhateng kula lan panjenengan sedaya, satemah dalu menika kula lan panjenengan sedaya sageda mengeti pengaosan Maulid Nabi wonten ing taun 1431H menika kanthi pinaringan kawilujengan ing sedayanipun.
Ingkang angka kalih, kula minangka ketua panitia amakili kanca-kanca sedherek panitia Maulid Nabi hangaturaken sugeng rawuh lan sugeng lenggah ngantos paripurnaning adicara wonten ing wekdal menika.
Ingkang angka tiga keparenga kula hangaturaken matur nuwun awit rawuhipun bapak ibu lan kanca-kanca wonten ing pengaosan dalu menika. Keparenga ugi kula ngaturaken matur nuwun dhateng sedaya ingkang sampun purun paring pambiyantu awujud menapa kemawon ingkang saengga adicara wonten ing siang menika saged kalampahan lan sageda kalis ing rubeda nir ing sambikala.
Ingkang salajengipun, kanca-kanca panitia nyuwun agunging sih samudra pangaksami awit kanca-kanca panitia mboten saged nyawisaken papan palenggahan saha dhaharan ingkang sarwa sarwi ngremenaken penggalih.
Mbok bilih cekap semanten atur kula, wonten klenta klentuning atur, kula nyuwun agunging samudra pangaksami.
Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Baca Juga
SHARE
Subscribe to get free updates

Related Posts

Post a Comment

Iklan-iklan

loading...