-->

Iklan Billboard 970x250

SESORAH : GAYUTANING HATI NURANI KALIYAN PENDIDIKAN KARAKTER

Iklan 728x90

SESORAH : GAYUTANING HATI NURANI KALIYAN PENDIDIKAN KARAKTERGAYUTANING HATI NURANI KALIYAN PENDHIDHIKAN KARAKTER
Naskah Sesorah Ujian Praktek
MTs Muhammadiyah Wonosari

dening:
Hendi Widyatmoko


Assalamu'alaikum wr.wb.

Bapak saha ibu dewan pambiji ingkang kinurmatan
Saha para rawuh ingkang minulya

Ingkang sepisan mangga kita tansah ngonjukaken raos puji lan syukur dhumateng Gusti Allah ingkang sampun paring mapinten-pinten kanikmatan, kasarasan, karaharjan, rahmat, saha hidayah dhateng kula saha panjenengan sadaya, saengga kita saged kempal wonten ing papan menika saperlu angrawuhi adicara AKSIOMA kanthi kawontenan ingkang sehat wal’afiat. Shalawat sarta salam mugi tansah dipunlimpahaken dhumateng junjungan kula lan panjenengan sadaya Nabi Muhammad S.A.W. Mugi-mugi kula lan panjenengan sadaya wonten ing dinten akhir samangke kalebet tiyang ingkang pikantuk safa’at saking Nabi Muhammad SAW. Amin
Para rawuh ingkang minulya….
Wonten ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken sesorah kanthi irah-irahan “Gayutaning Hati Nurani kaliyan Pendhidhikan Karakter”. Sakderengipun menapa ta ingkang dipunwastani hati nurani kaliyan karakter?  Manapa gayutanipun antawising hati nurani kaliyan pendhidhikan karakter menika?.
Wonten hadist Nabi Muhammad ingkang kados makaten “ala inna filjasadi mudghah, wa hiya qalbu” ingkang tegesipun “ngertenana bilih ana ing awak manungsa iku ana sagumpal getih, yaiku ati”. Manah utawa qalbu wonten ing mriki sanes wujud fisikipun, ananging nilai-nilai ingkang sampun damel kapribadhen tiyang ingkang sampun ndarah daging. Sadaya potensi rohani ingkang wonten ing badan fisik manungsa saged katitik wonten ing wujud perilaku lahiriyah, sae menika wonten ing ekspresi pasuryan, tumindak, ngendikan, saha sanesipun.
Manah menika salah satunggaling rahmat saking Gusti Allah ingkang badhe dipunsuwuni tanggel jawab wonten ing dinten kiamat benjing. Menika kados firman Allah wonten ing Q.S. Al Isra’ ayat 36, ingkang kados tegesipun makaten:

Lan ajaa sira melu apa kang sira ora kongerteni. Sejatine pangrungu, pandeleng, saha manah, kabeh iku bakal dijaluki tanggung jawabe.


Para rawuh ingkang minulya…
Menawi dipunrunut kanthi premati manah menika wonten gayutaning kaliyan pendhidhikan karakter. Dhiwasa menika pendhidhikan karakter ingkang dipunwucal wonten ing pawiyatan-pawiyatan menika kirang asilipun. Kiranging asilipun menika amargi wonten kalepatan pangertosan modhel pasinaon antawising modhel pasinaon sains kaliyan modhel pasinaon babagan humaniora.
Modhel saha paradigma pasinaon sains saha matematika beda kaliyan modhel saha paradigma pasinaon babagan humaniora. Ingkang dipunprelukaken wonten ing pasinaon humaniora, wonten ing mriki pendhidhikan karakter, inggih menika kemampuan guru, dosen, pendhidhik kangge “mbentuk kapribadhen murid utawi wonten ing pangraosipun, rasio, imajinasi, kreativitas, lan sanesipun”. Mila makaten, paradigma pendhidhikan karakter sejatosipun langkung sae dipunarahaken dhateng pangajab saha motivasi, boten intelektualitasipun. Amargi menika, ingkang prelu dipun-gatosaken dening para pendhidhik inggih menika bilih pasinaon babagan sains saha matematika menika gayut kaliyan intelektual, wondene motivasi utawi pangajab gayut kaliyan hati nurani. Mila makaten, pendhidhikan karakter inggih pendhidhikan hati  nurani.

Para rawuh ingkang bagya mulya….
Menapa ingkang saged dipuntindakaken kangge nyengkuyung pendhidhikan karakter menika? Pendhidhikan karakter saged katindakaken kanthi sae bilih dipunsengkuyung dening:
1.      Iman saha ngibadah dhumateng Gusti Allah ingkang sae.
2.      Lingkungan masyarakat ingkang sae
3.      Damel kurikulum ingkang berkarakter wonten ing pawiyatan.
4.      Nglarasaken prosentase jam pelajaran normatif saha adaptif wonten ing pawiyatan.
5.      Nindakaken pasinaon kanthi metode pendhidhikan “ngreti-ngroso-nglakoni” ingkang dipunpelopori dening Ki Hajar Dewantoro. Salajengipun metode menika dipun-integrasikan kaliyan metode pasinaon budhi pekerti kanthi metode wonten ing agama Islam inggih menika “syari’at, hakekat, tarekat, saha ma’rifat”.
6.      Ngawontenaken ekstrakurikuler ingkang sipatipun karakter.
Menika ingkang saged kula andharaken gayut kaliyan hati nurani saha pendhidhikan karakter, mugi-mugi wonten manpangatipun dhateng kula piyambak saha para rawuh sadaya. Mbok bilih wonten kalepatan anggen kula matur saha wonten solah bawa ingkang boten mrenani penggalih dewan pambiji saha para rawuh. Saestu kula kanthi anaraga nyuwun agunging samudra pangaksami.
Akhiru kalam, wabillahitaufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Salam nurani berkarakter. Matur nuwun

Baca Juga
SHARE
Subscribe to get free updates

Related Posts

Post a Comment

Iklan-iklan

loading...