-->

Iklan Billboard 970x250

CONTOH SESORAH/PIDATO DARI WAKIL KELAS 10 11 ATAU ADIK KELAS

Iklan 728x90

CONTOH SESORAH/PIDATO DARI WAKIL KELAS 10 11 ATAU ADIK KELAS
Matur nuwun sampun dipunparingi wekdal.

Assalmu’alaikum wr.wb

Bp. Suwarna ingkang kula hormati
Kanca-kanca ingkang kula hormati ugi.

Sepisan mangga tansah ngaturaken puji, puja, lan sukur dumatheng ngarsanipun Gusti Allah ingkang sampun maringi rohmat, hidayah, saha kesehatan, saengga kula lan panjenengan sami saged kempal wonten ing acara perpisahan siswa kelas 3 SMA Negeri 1 Playen kanthi lancar. Salawat saha salam mugi tansah kaunjuk dumatheng Nabi Muhammad SAW. 

Kanca-kanca ingkang kula tresnani,

Kula minangka ketua panitia acara perpisahan ngaturaken selamat dumatheng kakak kelas ingkang sampun nglampahi ujian kanthi lancar. Muga mangke hasil ujian menika saged jumbuh kalihan remenipun, saengga kanca-kanca saged lulus kanthi biji ingkang sae.

Kula lan kanca-kanca adik kelas ngaturaken matur nuwun amargi kanca-kanca kakak kelas sampun maringi pengalaman sae ingkang saged dipuntindhakaken kalihan kanca-kanca adik kelas. Wekdal tigang tahun menika boten wekdal ingkang sekedap, nanging wekdal ingkang langkung dangu. Wonten ing wekdal menika kathah sanget kenangan-kenangan sae ingkang kula lan kanca-kanca lampahi. Lajeng wonten ing kekancan tigang tahun menika mesthi wonten kalepatan ingkang dipunsengaja menopo boten dipunsengaja. Amargi menika kula lan kanca-kanca nyuwun pangapunten dhumateng kanca-kanca kakak kelas lan kula kalihan kanca-kanca inggih sampun ngapurani kanca-kanca kakak kelas. Mugi kekancan menika boten namung dumugi ing wekdal menika, nanging mugi-mugi kekancan menika saged salami-laminipun. 

Pangajeng kula lan kanca-kanca adik kelas, mugi-mugi menopo ingkang dipunangsalaken wonten ing pawiyatan menika kalihan menopo ingkang sampun dipunnsehataken kalihan guru saged dipunlestantunaken lan dipuntindhakaken wonten ing saben dinanipun. Lajeng, mugi-mugi saged dados bekal kangge njangkep pendidikan ingkang langkung inggil.

Kula lan kanca-kanca namung saged dongakaken kanca-kanca kakak kelas, muga menopo ingkang dipunkarepaken saged kajangkep lan mugi-mugi saged dados tiyang ingkang bermanfaat kangge agama, keluarga, kalihan masyarakat.

Kula minangka ketua panitia ngaturaken matur nuwun dumatheng kanca-kanca panitia ingkang sampun biyantu ngantos acara menika saged kaleksanan. Mugi-mugi acara menika mangke saged lancar lan sae.

Menika ingkang saged kula aturaken wonten ing sambutan menika. Kalangkungan gadhanipun Gusti Allah, kekirangan gadhahipun manungsa. Wonten kalepatan n kekirangan anggenipun kula matur. Kula nyuwun pangapunten.

Wassalamu’alaikum wr.wb
Baca Juga
SHARE
Subscribe to get free updates

Related Posts

Post a Comment

Iklan-iklan

loading...