-->

Iklan Billboard 970x250

SESORAH ADICARA AMBALWARSA PAWIYATAN (ULANG TAHUN SEKOLAH)

Iklan 728x90

SESORAH ADICARA AMBALWARSA PAWIYATAN (ULANG TAHUN SEKOLAH)
Assalamu’alaikum wr.wb.

Dhumateng para rawuh ingkang bagya mulya,
Dinten menika ngrupikaken dinten bersejarah kunjuk kita sedaya minangka bagiyan saking sekolah ingkang kita tresnani menika. Sampun saprayoginipun kita sedaya ngunjukaken raos puji syukur wonten ngarsa dalem Allah SWT. Inggil kanthi izin uga ridho-Nipun kita sedaya taksih saged kepanggih uga makempal lebet kawontenan saras uga bagya konjuk mengeti ambal warsa sekolah ingkang kaping 54 menika.
Mugi-mugi Allah SWT tansah paring pengayoman konjuk sekolah kita menika wonten samenika wekdal ugi ing taun-taun ingkang badhe datheng. Mugi-mugi sekolah kita menika dados sekolah ingkang tambah kagungan kwalitas lebet era globalisasi ingkang kita sedaya majengi sakmenika.
Sagung para tamu undangan ingkang kinurmatan
Lebet proses globalisasi ingkang kita sedaya alami sareng sairing kaliyan perkembangan kamajengan nagari kita sedaya, kita sedaya temtunipun taksih kemutan kados pundi jaman rekaos sampun kita sedaya lajengi uga kados pundi sekolah kita sedaya menika saget tetep ngadeg jejeg, dadi salah satunggaling panutan lan kapercayan warga ing sekitar menika.
Saking lebeting manah, kula ngaturaken raos bingah majeng almamater kita sedaya ingkang kaliyan kebak semangat uga nyambut damel kagem kemajengan ing macem-macem aspek pamucalan khususipun ing sekolah kita menika.
Mboten kasupen ugi kula aturaken agungeng panuwun dumatheng Bapak Ibu guru ingkang sampun mbimbing, paring wejangan, saha usaha ingkang saestu mboten namung alit manfangatipun tumrap sedaya murid saha kemajengan sekolah menika.
Pungkasaning atur, kula ngambali atur wilujeng uga matur nuwun dhateng sedaya warga sekolah niki, sae siswa, staf, staf pamucal, OSIS, komite sekolah, para alumni uga warga sanesipun, menawi sedayanipun taksih kersa nyukakaken dukungan saha kapercayan konjuk sekolah kita menika.
Mugi-mugi kita sedaya saged nggayuh menapa ingkang kita sedaya karepaken. Mugi sekolah kita sedaya niki dados setunggal lembaga pamucalan ingkang saged berkiprah ing tataran regional kersaa nasional.

Wasssalamu’alaikum wr.wb.

Baca Juga
SHARE
Subscribe to get free updates

Related Posts

Post a Comment

Iklan-iklan

loading...