-->

Iklan Billboard 970x250

Sesorah Cinta Tanah Air

Iklan 728x90

Sesorah Cinta Tanah AirAssalamualaikum Wr.Wb

Bapak ibu dewan pambiji ingkang kinurmatan, bapak ibu guru ugi ingkang kulo hormati, soho konco-konco ingkang kulo tresnani, sumangga  kula lan panjenegan sedaya sami  ngaturaken puja lan puji syukur dumateng gusti Alloh SWT. Ingkang sampun paring rahmat lan hidayahipun dhumateng kula lan panjenegan sedaya, saengga kula lan panjenegan saget makempal ing acara menika tanpa alangan satunggal menapa.
Kepareng ing wekdal menika kula badhe ngaturaken babagan : “Patriotisme utawi Cinta Tanah Air”
Ingkang sepisan, kula lan panjenegan sedaya sumerep patriotisme mujudaken sikap cinta tanah air, patriotisme mbekta kamajengan bangsa wondene ing bidang pamucalan. Tiyang tiyang ingkang mboten ngaosi mawi mboten ngaosi bangsa uga nagarinipun saged kanaman dados pengkhianat. Amargi menika, dados warga negara,  kula lan panjenegan sedaya kumedah-kedah saged banggaaken negara ingkang kula lan panjenegan sedaya tresnani menika.
Para rawuh ingkang kula tresnani,
Cinta tanah air yaiku pangraos ingkang timbul saking lebet manah sanubari satiyang warga nagari, konjuk ngenger, ngingah, labet, ngrukebi tanah air saking samukawis ancaman uga pambengan.

Pangertosan raos cinta tanah air yaiku raos kebanggaan, raos nggadhahi, raos ngaosi, uga loyalitas ingkang dipungadahi dening saben individu ing nagari panggen piyambakipun tilar ingkang pangilon saking pandamel labet tanah airipun, njagi uga ngrukebi nagari, rela nglabeti demi kewigaten bangsa uga nagarinipun, nresnani adat utawi budaya ingkang wonten kaliyan nglestantunaken alam uga lingkungan kula lan panjenegan.

Dados pelajar kula lan panjenegan sedaya tetap saged nunjukaken sikap tresna dateng negara yaiku antawisipun; sinau kaliyan tlaten ngantos kula lan panjenegan sedaya ugi saged ndherek ngenger uga mungu negera kula lan panjenegan sedaya kajengipun mboten kentun saking bangsa sanes.

Sikap cinta tanah air saged diwujudken lebet macem-macem bentuk, antawisipun ngingah palih setunggalan uga kesetunggalan uga nyumbangaken pangasumerepan uga keterampilan ingkang dipun gadhahi konjuk mungu nagari.

Dewan pambiji ingkang kimurmatan saha kanca-kanca ingkang bagya mulya,

Sakmenika kula lan panjenegan sedaya sampun wonten ing masa kemerdekaan. kula lan panjenegan sedaya mboten ing tuntut nggelung senjata uga majeng ing nguga perang.

Nanging, kedah kula lan panjenegan emuti menawi nagari kesatuan Republik Indonesia tetep  wonten rongrongan uga ancaman. Sarehdenten punika, kula lan panjenegan sedaya kedah jagi sowani samukawis bentuk rongrongan uga ancaman demi kewigaten bangsa uga nagari Republik Indonesia.

Sagung para rawuh ingakan bagya mulya,

Lumataring atur wonten kasempatan menika, kula mboten kendel-kendel ngemutaken raos cinta tanah air sae tumrap pribadi kula piyambak saha para rawuh sedaya.
Kanthi anggadahi raos cinta tanah air menika kula yakin bangsa Indonesia tercinta bakal dados satunggaling bangsa ingkang anggadahi kepribadian unggul saha penduduk ingkang njunjung nilai-nilai kebangsaan.

Kanthi mekaten, negara kula lan panjenegan mboten gampil dipun adu domba, mboten gampil nampi kabudayan sanes ingkang sebrangan kaliyan keyakinan warga negara Indonesia sedaya.

Pungkasaning atur, mekaten ingkang saget kula aturaken kathah kelepatanipun saestu kula nyuwun agungeg samudra pangaksami.

Bilahittaufiq wal hidayah, wassalamu’alaikum wr.wb.


Baca Juga
SHARE
LATEST Older
Subscribe to get free updates

Related Posts

Post a Comment

Iklan-iklan

loading...